Delavnica YOGA NIDRA: 3. čakra in medosebni odnosi

*for English scroll down*
Delavnica YOGA NIDRA: 3. Čakra in medosebni odnosi
Delavnica YOGA NIDRE s 5 srečanji je zasnovana tako, da nam pomaga raziskati in pridobiti globlje razumevanje prvih petih čaker – energijskih centrov našega telesa. Skozi različne stopnje prakse joge nidre, kot so ozaveščanje telesa, pranajame, čutno zavedanje in vizualizacija, se bomo poglobili v vprašanja, povezana z vsako čakro, in s tem iskali raavnovesje.
Poseben poudarek bo na MEDOSEBNIH ODNOSIH, povezanih z vsako čakro. Vsak od naših energijskih centrov odseva različne ljudi in odnose v našem življenju (npr. sakralna čakra je povezana s partnerskimi odnosi itd.), zato bomo skozi vadbo raziskovali dinamiko teh odnosov. Joga Nidra nam bo omogočila potovanje v našo podzavest, sprostitev preteklih izkušenj in čustev, ki lahko nezavedno vplivajo na našo trenutno realnost, vzpostavitev močnih temeljev in zdravih meja na poti do bolj zdravih odnosov s samim seboj in drugimi.
Na vsakem srečanju se bomo osredotočili na določeno čakro. Naše TRETJE SREČANJE bo namenjeno manipuri ali SOLARNI ČAKRI, tretjemu energijskemu središču v našem subtilnem telesu.
S prehodom nivojev nezavednega in podzavestnega, je naša zavest dosegla “Mesto draguljev”, ki uravnava naš občutek jasnosti, modrosti, dobrega počutja in samozavest. Njegov element je element ognja, simbol dejavnosti, ustvarjalnosti in čiščenja. Tukaj se gradi odnos do samega sebe ter občutenje sebe.
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo bolje razumeti sistem čaker in izkusiti transformativno moč Yoga Nidre – spanja jogijev!
– – –
Joga nidra je oblika vodene meditacije, znana tudi kot »jogijski spanec« ali »nespan spanec«, ker povzroči hipnagoško stanje med budnostjo in spanjem, kjer je um v najbolj kreativnem stanju in telo v globoki sprostitvi. Vadi se leže, kjer učitelj vodi skozi vrsto tehnik, vključno s skeniranjem telesa, pranajamo, senzornim zavedanjem in vizualizacijo. Na ta način dosežemo globoko sprostitev telesne in duševne napetosti, preobrazbo podzavesti, s tem pa bolje razumemo sebe ter vzpostavljamo bolj zdrave navade in sisteme prepričanj.
O UČITELJICI: Stefania Kouki je izkušena joga učitelja, ki prihaja iz Grčije. V letih izobraževanja se je poglobila v jogijski stil Vinyasa flow, Yoga Nidro in različne zvrsti Pranayam pri svetovno priznanih tradicionalnih joga učiteljih.
Prav tako je Project Mantra inštruktor in OM Chanting organizator znotraj organizacije Bhakti Marga.
Na vadbah joge kombinira različne sloge in tehnike, veliko dela s temami in simboli v želji po kreativnem združevanjem asan, pranajame in meditacije.
*Delavnica bo potekala v angleščini z možnim prevodom v slovenščino.*
KDAJ: sobota, 19.3.2022, 19.00 – 20.30
KJE: v živo OM Yoga center, Trg svobode 20, 2310 Slovenska Bistrica ter hkrati ONLINE preko Zoom aplikacije
CENA: 13 eur
INFO in PRIJAVE: so obvezne po emailu manicamacek@gmail.com ali tel. 041 834 045 ( Manica/Shivani )
Toplo dobrodošli v svet joge
______________________________________
YOGA NIDRA WORKSHOP : 3. Chakra and Interpersonal Relationships
This 5-lesson workshop is designed to help us explore and gain a deeper understanding of the first five chakras – the energy centers of our body through the practice of Yoga Nidra. Through the various stages of the Yoga Nidra practice such as body scan, pranayama, sensory awareness and visualization we will delve deeply into the issues associated with each chakra to find balance.
Particular emphasis will be given on the INTERPERSONAL RELATIONSHIPS associated with each chakra. As each one of our energy centres corresponds to different people and relationships in our lives (e.g., root chakra relates to family etc.), we will be exploring the dynamics of these relationships. Yoga Nidra will allow us to journey into our subconscious mind, releasing past experiences and emotions that may unconsciously affect our current reality, establishing stronger foundations and healthier boundaries on the path towards healthier relationships with ourselves and others.
Each class will focus on a specific chakra, starting with a short presentation of the chakra – its qualities and issues associated with it – followed by the Yoga Nidra practice.
In this third class of our Yoga Nidra and Interpersonal Relationships Workshop, we will be focusing on the Manipura chakra or solar plexus, the third energy center in our subtle body. Having passed through the levels of unconscious and subconscious, our consciousness has now reached the “City of Jewels”, which governs our sense of clarity, wisdom, wellbeing and, most importantly, our sense of self-confidence. Its element is the element of fire, a symbol for activity, creativity and purification.
This workshop is designed for anyone who wants to gain a greater understanding of the chakra system and experience the transformative power of Yoga Nidra– the sleep of the Yogis!
– – –
Yoga Nidra is a form of guided meditation, also known as “yogic sleep” or “sleepless sleep” because it induces a hypnagogic state between being awake and being asleep when the mind is considered to be in its most creative state and the body deeply relaxes. Practiced lying down with the teacher guiding the session, the practitioners navigate through a series of techniques including body scan, pranayama, sensory awareness and visualization. This way they achieve a deep release of bodily and mental tension, going into the subconscious mind to gain a greater understanding of themselves and rewire the brain to help establish healthier habits and belief systems.
ABOUT THE TEACHER: Stefania Kouki is an experienced yoga teacher coming from Greece. During her years of education, she delved into the yogic style of Vinyasa flow, Yoga Nidra and various genres of Pranayam with world-known traditional yoga teachers.
She is also a Project Mantra instructor and OM Chanting organizer within Bhakti Marga organization.
In yoga exercises she combines different styles and techniques, work a lot with themes and symbols in attempt to creatively combine asanas, pranayama and meditation.
DATE: Saturday, 6.3.2022, 19.00 – 20.30 CET
LOCATION: live from OM Yoga center, Trg svobode 20, 2310 Slovenska Bistrica and ONLINE with Zoom app
PRICE: 13 eur
INFO & REGISTRATION: email manicamacek@gmail.com or tel. 00386 41 834 045 ( Manica/Shivani )
Warmly welcome into our yoga world.